Usluge i proizvodi za investitore

 

Analiza iskoristivosti zemljišta             

Detaljnu provjeru građevinskog zemljišta  s građevinske i ekonomske strane s ciljem maksimalne iskoristivosti i uspješne komercijalizacije nazivamo analizom iskoristivosti zemljišta.
Naš tim stručnjaka specijaliziran za analizu iskoristivosti zemljišta odrađuje detaljan pregled vlasničkih listova, katastarskih prepisa, usklađenosti površina u katastru i gruntovnici, a sve popraćeno sa grafičkim i tekstualnim prikazom iz generalnog urbanističkog plana (GUP-a).


Ova usluga pomaže investitorima da u što kraćem periodu i potpuno precizno analiziraju potencijal građevinskog zemljišta i donesu odluku o ulasku u projekt, te u konačnici da krenu u realizaciju investicije.

Analiza iskoristivosti zemljišta od koristi je vlasnicima/prodavateljima jer na taj način dobivaju konkretan uvid  što se na zemljištu točno može sagraditi. Te informacije utječu na vrijednost zemljišta odnosno cijenu koju mogu postići na tržištu, najviše uz lokaciju i mikrolokaciju zemljišta.

Savjetovanje investitora

Svojim stručnim savjetima pomažemo investitorima u kvalitetnijem donošenju odluka  pri stambenoj ili poslovnoj investiciji u područjima revizije građevinskih projekata, izgradnje, financijske analize i povrata investicije, te analize tržišta.

GRAĐEVINSKO SAVJETOVANJE
Želite li renovirati ili nadograditi postojeći objekt ili planirate graditi novi objekt, mi pomažemo u organizaciji svih potrebnih radnji. Od samog početka prikupljanja potrebnih dozvola do primopredaje ključeva.
Usluge koje nudimo pomažu vam da uspješno i lakše realizirate svoje planove i ideje.


FINANCIJSKO SAVJETOVANJE
Izrađujemo studije isplativosti i rentabilnosti sredstava uloženih u investicijske projekte, komercijalne i rezidencijalne nekretnine. Naš stručni tim predložiti će optimalno rješenje za planirani projekt.

ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA
Analizom tržišta nekretnina pomažemo klijentima da upoznaju stvarnu situaciju i kretanja na tržištu, da se zajedno pripremimo za nadolazeće promjene, minimaliziramo eventualne rizike i da se u skladu sa istima uspješno nosimo.

STUDIJA IZVEDIVOSTI (Feasibility study)
Najuspješniji projekti su pomno promišljeni i detaljno stručno razrađeni.Studija izvedivosti za investiture istražuje moguće pozitivne i negativne rezultate projekta prije ulaganja previše vremena i novca.

Feasibility studija je analiza mogućnosti potrebnih rješenja s ciljem da se projekt uspješno realizira, uzimajući u obzir pravne, ekonomske, tehničke i druge čimbenike. Cilj je objektivno, precizno i racionalno otkriti prednosti i slabosti trenutnog poslovanja ili potencijalnih ulaganja, mogućnosti i prijetnje, sredstva koja su potrebna za provedbu, i izglede za uspjeh.

Kvalitetna studija izvodljivosti odlična je podloga za realizaciju projekta jer sadrži pozadinu poslovanja ili projekta, opis proizvoda ili usluge, računovodstvene iskaze, pojedinosti poslovanja i upravljanja, istraživanje tržišta, financijske podatke, pravne zahtjeve i porezne obveze .

Services for Foreign Citizens & Companies

We provide our esteemed clients from abroad with a range of services that facilitate their arrival on the Croatian market, selection, tour and purchase of real estate, including post-purchase services.

In case of a need for founding a company in Croatia, we can handle the entire procedure.

We offer services for foreign clients which will ease the arrival to Croatia, touring and purchasing real estate, and after the purchase we take care of the real estate management and make sure the real estate is as easy as possible to use.
In case there is a need to found a company we do everything needed concerning the registration and subsequently administrative maintenance of the company.

Services for foreign clients:

 • Help with defining your demands and analysis of your needs

 • Selection and presentation of real estate

 • Tours of the selected real estate

 • Legal and construction documents are additionally checked in detail by our legal team prior to the sale

 • We can also hire the services of authorized court interpreters and translators (authorized translator service) The purchase and sale agreement is translated to the client's native language

 • Preparation of documents and all actions for the clients (non EU citizens) necessary for the approval of ownership right registration through the Ministry of Justice

 • Obtaining documents to the name of the new owner

 • Transfer of utilities to the new owner

 • Services for foreign clients per order

 • Accommodation organization (Accommodation management)

 • Founding a company

 • Company management

 • Property management

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

Konzultantske usluge u posredovanju u traženju potencijalnih investitora

Investitori će za svoju investiciju izabrati ono područje koje pruža i proaktivno komunicira  svoje komparativne prednosti. Dobrom pripremom i pozitivnim stavom uprava JLS-a može biti odlučujući čimbenik u privlačenju investicija. Mi vam pomažemo u tom procesu. Osnovni cilj ove usluge je pomoći jedinicama lokalne samouprave da privuku interes domaćih i stranih investitora izradom profesionalnih, objektivnih i detaljnih analiza investicijskih prilika, poslovne klime, potencijalnih projekata te organizacijom susreta predstavnika lokalnih jedinica i potencijalnih ulagača.

Temelj za ovu uslugu predstavlja studija “Zašto investirati u _______?”, koja se sastoji od:

 1. analize postojećeg stanja

 2. komparativna analiza poslovnih prilika u usporedivim jedinicama

 3. analize dostupnih poticaja

 4. analize najboljih praksi

 5. SWOT analize

 6. PESTL analize

 7. kataloga investicijskih projekata

 8. prijedloga za unaprjeđenje

Nakon izrade studije ALOM Solutions s predstavnicima JLS organizira predstavljanje rezultata studije u obliku “Investitorskog doručka” na kojem se okupljaju svi zainteresirani investitori u ovu JLS. Ovaj event će biti popraćen na državnnim i lokalnim medijima te će služiti kao vrsta oglašavanja i za investitore koji nisu imale prilike upoznati prednosti ulaganja u ovu JLS.

Strategy Development

Izradom različitih strategija važnih za razvoj lokalne jedinice pomažemo upravi jedinice lokalne samouprave u ostvarenju njenih ciljeva. Najvažnija strategija za svaku lokalnu jedinicu je srednjoročna ili  dugoročna Strategija razvoja koja sadrži sljedeće elemente:

Analiza trenutnog stanja

 • Institucionalni okvir

 • Geoprometni položaj, geografska, kulturna i prirodna obilježja

 • Upravljanje prostorom i prometna infrastruktura

 • Gospodarstvo i poduzetništvo

 • SWOT analiza

Ciljevi i razvojni prioriteti

Provedba i financijski okvir

Strateški projekti

Praćenje i vrednovanje

Osim Strategije razvoja za potrebe JLS ALOM Solutions može pružiti podršku i u izradi strategija za specifične sektore, primjerice Strategije za  brendiranje JLS kao turističke destinacije, Strategije upravljanja imovinom JLS, Strategije unaprijeđenja poslovne klime, Strategije razvoja ljudskih potencijala na području JLS, Strategije zbrinjavanja otpada, Smart city ICT i sl.

Upravljanje ljudskim resursima

Cilj usluge je pomoći lokalnim jedinicama da prepoznaju kadrovske potrebe i potencijale na svojem području te identificiraju deficitarna zanimanja.

Usluga se temelji studiji  “Usklađivanje ponude i potražnje za radom u određenoj JLP(R)S”, izrađenoj na temelju sekundarnih podataka te anketa i intervjua s…"izrađenoj na temelju sekundarnih podataka, istraživanja i analiza potreba poduzetnika".. poduzetnicima.

Studija u kojoj se analiziraju stanje i potrebe na lokalnom tržištu rada sadrži:

 1. analizu obrazovne i dobne strukture stanovništva

 2. analizu demografskih trendova

 3. analizu migracijskih trendova

 4. analizu dostupnih obrazovnih programa

 5. analizu temeljnih indikatora tržišta rada

 6. procjenu deficita i neusklađenosti ponude i potražnje za radom

Na temelju zaključaka studije ALOM Solutions može aktivno pristupiti poduzetnicima u lokalnoj jedinici i pomaže u usklađivanju ponude i potražnje za radom te pomaže u izradi prijedloga razvoja sepcifičnih obrazovnih programa, usklađenih potrebama lokalne jedinice.

Posredovanje u prodaji nekretnina i pravna pomoć

Cilj usluge je pomoći jedinicama lokalne samouprave da pronađu zainteresirane investitore za kupnju i/ili najam nekretnina s kojima raspolažu. Usluga se sastoji od nekoliko povezanih cjelina:

Priprema prodajnog procesa

 • analiza tržišta

 • procjena vrijednosti nekretnine

 • detaljan pregled dokumentacije te same nekretnine, radi utvrđivanja eventualnih nedostataka koji bi mogli kočiti prodaju nekretnine

 • osmišljavanje individualne strategije oglašavanja i prodaje nekretnine

 • energetsko certificiranje nekretnina

Podrška za vrijeme prodajnog procesa

 • prezentacije i pokazivanje nekretnine

 • tručno vođenje zainteresiranih kupaca u razgled nekretnine

 • posredovanje u pregovorima

 • praćenje potražnje, upita, obilazaka i prigovora potencijalnih kupaca

 • priprema kupoprodajnog ugovora

Post prodajna podrška

 • primopredaja nekretnine

 • upis u zemljišne knjige i pomoć pri pripremi dokumentacije za poreznu upravu

 • sistenciju prilikom prijepisa priključaka

Studije izvodljivosti

Cilj ove usluge je pomoć u odabiru kvalitetnih i održivih projekta s visokim financijskim i društvenim povratom.

Studija izvedivosti (Feasibility study) je analiza mogućnosti potrebnih rješenja s ciljem da se projekt uspješno realizira, uzimajući u obzir pravne, ekonomske, tehničke i druge čimbenike. Cilj je objektivno, precizno i racionalno otkriti prednosti i slabosti trenutnog poslovanja ili potencijalnih ulaganja, mogućnosti i prijetnje, sredstva koja su potrebna za provedbu, i izglede za uspjeh.

Studija izvedivosti je ključni dokument u pripremi EU sufinanciranih projekata kojim se pokazuje opravdanost ulaganja u određeni projekt. U Studiji izvedivosti se detaljno i po propisanoj metodologiji dokazuje pripremljenost i koherentnost projektne ideje te detaljno analiziraju koristi i troškovi projekta, uspoređuju tehničko-tehnološke varijante i multikriterijalnom analizom donosi odluka o najboljoj. Kod velikih, uglavnom infrastrukturnih projekata, studiji izvedivosti može prethoditi izrada predstudije izvedivosti (Pre-feasibility study) koja daje stručnu podlogu za odluku o pokretanju postupka daljnje izrade projektne dokumentacije.

Kvalitetna studija izvodljivosti odlična je podloga za realizaciju projekta jer sadrži pozadinu poslovanja ili projekta, opis proizvoda ili usluge, računovodstvene iskaze, pojedinosti poslovanja i upravljanja, istraživanje tržišta, financijske podatke, pravne zahtjeve i porezne obveze.

 

Studija izvodljivosti sadrži analizu troškova i koristi te analizu rizika i osjetljivosti, pri čemu je važno istaknuti da ALOM Solutions ne koristi šprance već svaku studiju izvodljivosti u potpunosti prilagodi krajnjem korisniku, tj. JLS, koja sudjeluje u procesu izrade studije kroz redovitu komunikaciju s timom ALOM Solutions-a.

ALOM solutions logo wide